Adjunct Professor

周德盈 教授

專長:
分子病理
肺癌的侵襲和轉移
醣生物學
精準醫學

詹宇鈞 教授

專長:
內科疾病
感染症
微生物的分子診斷

何祥齡 助理教授

專長:
生物醫學檢驗
實驗室品質管理

曹國倩 教授

專長:
臨床血清免疫學
臨床病毒

沈家寧 副研究員

專長:
幹細胞
糖尿病自體移植治療方式
癌細胞重新編成

吳俊忠 教授

專長: 臨床微生物 細菌抗藥性 細菌致病機轉 感染管制